Pełna księgowość

 • Prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont.
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • Współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • Przygotowywanie analiz i zestawień na indywidualnie zgłaszane potrzeby klienta
 • Analiza przepisów pod kątem nowych zdarzeń gospodarczych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie międzyrocznych sprawozdań finansowych indywidualnie zgłoszonych przez klienta

Księgowość zagraniczna

 • Kompletowanie dokumentacji
 • Obróbka i przygotowanie zestawień do zaksięgowania (w tym importy)
 • Prognoza VAT i wyniku finansowego
 • Przekazanie danych Księgowemu ( w tym kontakt i odpowiedzi na powstałe pytania)
 • Pozostałe potrzeby klienta

Książka Przychodów i rozchodów

 • Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • Analiza przepisów pod kątem nowych zdarzeń gospodarczych
 • Przygotowywanie analiz i zestawień na indywidualnie zgłaszane potrzeby klienta
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

Kadry i Płace

 • Sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • Przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • Ewidencja urlopów
 • Reprezentowanie w US i ZUS

– opracowanie zakładowego planu kont,
– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
– sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na realizacje
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
– uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
– obsługa kontroli podatkowych,
– przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
– przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
– przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
– sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło,
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
– sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT, PIT),
– sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
– sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
– dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,

– wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów – analizy nowych zdarzeń gospodarczych
– analizy finansowe pod kątem wskazanych parametrów (lub wraz z propozycją parametrów)
– obsługa zatrudnienia cudzoziemców oraz umożliwienie pozyskiwania pracowników spoza Polski
– wystawianie faktur i dokumentów korygujących
– księgowość zagraniczna- wraz ze współpracą z zagranicznymi księgowymi i doradcami podatkowymi (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, przygotowanie plików do księgowania, składanie deklaracji VAT, bilansów, RZiS, informowanie o podatkach do wpłaty)
– umożliwienie współpracy z firmami logistycznymi, transportowymi, etc
– oraz wiele innych- zgłoś się z zagadnieniem a my chętnie je rozpatrzymy!